Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy vialonelysky lonelysky
8622 e10d
daba dam dam daba daba dam dam
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakerkun kerkun
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viakerkun kerkun

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viakerkun kerkun
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem vialaj laj
5613 e412 500
Reposted fromtfu tfu viatbtf tbtf
8657 00eb 500
Reposted fromtfu tfu vialaj laj
8030 5bc9
Reposted fromseaweed seaweed vianikotyna nikotyna
7821 bab2 500
6128 5f6b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianikotyna nikotyna
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viastarryeyed starryeyed
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer

   
Reposted fromsoSad soSad viapodprzykrywka podprzykrywka
9248 7da9
Reposted fromKryptonite Kryptonite viatobecontinued tobecontinued
8147 2cd1 500
Reposted fromdarkanes darkanes viapodprzykrywka podprzykrywka
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl